Właścicielem sklepu internetowego annARo, dostępnym pod adresem internetowym annaro.pl,

zwanym dalej Sprzedającym, jest Anna Rokita. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać za

pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@annaro.pl

Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania z Kupującym Umowy Sprzedaży na

odległość za pośrednictwem sklepu, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady

przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora.


I. Definicje

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym

annaro.pl

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego

systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej

obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków

porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia

i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Wyrobów ze Sprzedawcą.

Konto - konto klienta w Sklepie, w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz

informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Koszyk - lista Wyrobów sporządzona z oferowanych w Sklepie Wyrobów na podstawie

wyborów Kupującego.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych

od pracy.

Wyrób - dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy

Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i

oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie

i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego

rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Wydanie - powierzenie przez Sprzedającego Wyrobu przewoźnikowi wybranemu przez

Kupującego.


II. Zasady ogólne

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w

tygodniu.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez

Klienta na Wyroby znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta

albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację

Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny towarów widoczne na stronie internetowej, są podane w złotych polskich, nie zawierają kosztów przesyłki.

4. Koszty przesyłki są podane oddzielnie i pokrywa je Kupujący.

5. Sprzedający ma prawo dokonać zmian cen towarów objętych ofertą, wprowadzić nowe

produkty do oferty, przeprowadzać akcje promocyjne oraz je odwoływać.

6. W przypadku niedostępności towaru, na który zostało złożone zamówienie, Sprzedający

zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji Kupującego, a w razie

dokonanej wcześniej wpłaty zwrócić mu całą otrzymaną kwotę, chyba że strony postanowią

inaczej.


III. Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie

prawidłowych danych kontaktowych, w tym dokładnego adresu, na który zakupiony Wyrób ma

być wysłany oraz adresu e-mail.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w

Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu

jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w

szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.


IV. Składanie zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie)

2. Wybrać Wyrób będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "Do koszyka”.

3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.

4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz

zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić

dostawa Wyrobu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Wyrobu).

5. Złożenie Zamówienia może nastąpić jedynie pod warunkiem oświadczenia przez

Kupującego, że akceptuje Regulamin oraz zapoznał się z Polityką Prywatności.

6. Kliknąć przycisk "Zamawiam i płacę”.

7. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić

Zamówienie w terminie do 5 dni.

8. Kupujący w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania rachunku, który

może zostać załączony do wysyłanej przesyłki lub przesłany drogą elektroniczną na wskazany

adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Kupującego błędnych danych

przy składaniu Zamówienia. W przypadku podania błędnych, niepełnych lub nieprawdziwych

informacji, braku dokonania przelewu do 5 dni roboczych od momentu dokonania zakupu

towaru lub przelania błędnej kwoty, nieodebrania przesyłki, Sprzedający ma prawo anulować

Zamówienie, potwierdzając to za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na podany przez

Klienta adres poczty elektronicznej.


V. Metody dostawy i formy płatności

1. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy Wyrobów:

a. Paczkomaty InPost

b. Kurier InPost

c. Odbiór osobisty po wcześniejszym dokonaniu przelewu i umówieniu

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

Anna Rokita

Nest Bank

87 1870 1045 2078 1065 8513 0001

b. Płatność za pobraniem - zapłata przy odbiorze przesyłki


VI. Wykonanie Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim

złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym

i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie w wiadomości e-mail na

podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Czas przyjęcia

Zamówienia do realizacji następuje po wpływie wpłaty na rachunek bankowy podany w

potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub dokonania Zamówienia w

przypadku wyboru opcji za pobraniem.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania

płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym

razie zamówienie zostanie anulowane. W przypadku wyboru płatności za pobraniem przy

odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. Czas realizacji Zamówienia podany jest w opisie każdego Wyrobu. Jeżeli Zamówienie jest

realizowane wedle indywidualnych życzeń, upodobań, projektów, personalizacji, czas realizacji

ustalany jest indywidualnie. Szczegóły i termin takiego Zamówienia ustalane są pomiędzy

Sprzedającym a Kupującym na drodze wiadomości elektronicznych lub telefonicznie.

5. W przypadku Zamówienia Wyrobów o różnych terminach realizacji, terminem obowiązującym jest najdłuższy podany termin.

6. Jeżeli realizacja zamówienia nie jest możliwa lub zostanie opóźniona w czasie, Sprzedający

jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Kupującego.


VII. Reklamacja

1. Wyroby oferowane w Sklepie internetowym annARo są nowe, wolne od wad. Wszystkie

Wyroby są wykonane w 100% ręcznie i co z tego wynika, nie jest możliwe wykonanie dwóch

takich samych Wyrobów. Stąd też niewielkie różnice w wymiarach. Wyroby annARo są unikatowe, wykonane z materiału naturalnego, barwione ręcznie, więc wszelkie "niedoskonałości" wynikają ze specyficznych cech tego materiału i sposobu tworzenia Wyrobów.

2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu

do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Jeżeli

Wyrób został wykonany na Zamówienie, wykonany wedle dyspozycji Kupującego lub jeżeli

Wyrób został spersonalizowany na Zamówienie Kupującego - dedykacja, imię, nie jest możliwy

zwrot.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Wyrobu Kupujący ma prawo do

reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.

4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wadę fizyczną Wyrobu istniejącą w

chwili wydania Wyrobu.

5. Sprzedający odpowiada za niezgodność Wyrobu z Umową Sprzedaży w przypadku jej

stwierdzenia przez Kupującego przed upływem dwóch lat od wydania tego Wyrobu Klientowi

oraz zawiadomienie Sprzedającego przez Klienta o stwierdzeniu wady Wyrobu w terminie

jednego roku od jej wykrycia. W reklamacji należy zawrzeć m. in. zwięzły opis wady,

okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie

Klienta w związku z wadą Wyrobu. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do zgłoszonej przez Klienta

wady Wyrobu konieczne będą bezpośrednie oględziny, Sprzedający wezwie Klienta do

dostarczenia Wyrobu na podany adres reklamacyjny. Koszty przesyłki reklamacyjnej Wyrobu

ponosi Klient. Sprzedający zwraca koszty po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za

zasadną.

7. W przypadku stwierdzenia wady zakupionego Wyrobu, Klient ma prawo do żądania

doprowadzenia Wyrobu do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę, żądania

wymiany na Wyrób wolny od wad, żądania obniżenia ceny. Klient nie może odstąpić od

Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

3. Uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania Wyrobu, w szczególności

moczenia, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowej konserwacji Wyrobu

nie podlegają reklamacji. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta

(proporcje, kolorystyka itp.) nie mogą być podstawą reklamacji.


VIII. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest

Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu

internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to

zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką

pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta

wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie

Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności

elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta

wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem

możliwości zawarcia tejże umowy.


IX. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn

to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te

zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie

Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie

danych osobowych.